hrvatski | english


Konstrukcijski materijali i zaštita

Nositelj

Suradnik

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s najvažnijim i najčešće korištenim konstrukcijskim materijalima (metalnim i nemetalnim te novim tj. posebnim u novije vrijeme primjenjenim materijalima). Svojstva (fizikalna i kemijska) koja su važna za praktičnu primjenu tih materijala. Ovim kolegijem se nastoji isto tako dati osnove mehanizma i kinetike reakcija korozije, te prikazati metode zaštite od korozije i posebno se zadržati na suvremenim, ekološki najprihvatljivijm i u ordeđenim uvjetima dopuštenim tehnologijama zaštite.

Razvoj i vrste konstrukcijskih materijala. Najvažniji konstrukcijski materijali. Metalni materijali (željezo, ugljični, nisko i visoko legirani čelici). Fizikalna i kemijska svojstva važna za primjenu pojedinih materijala. Ispitivanja materijala. Obojeni metali i nemetalni materijali (anorganski, organski). Ostali materijali (kompoziti, nanomaterijali, „pametni materijali“, biometrički materijali). Kemijske, elektrokemijske i termodinamičke osnove procesa korozije materijala. Vrste korozije i metode određivanja brzina korozije (gravimetrijske, volumetrijske, analitičke). Elektrokemijske metode (opis tehnika određivanja).Metode zaštite materijala od korozije. Klasifikacija i mehanizam djelovanja inhibitora korozije. Određivanje djelotvornosti inhibitora.Vrste zaštitnih prevlaka (anorganske nemetalne i organske, metalne) procesi oblikovanja prevlaka.

ISHODI UČENJA

Nakon odslušanog kolegija student će steći znanja o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima različitih konstrukcijskih materijala kao i o metodama ispitivanja navedenih svojstava koja su važna za praktičnu primjenu tih materijala. Stećenim znanjima iz područja korozije materijala moći će prepoznati čimbenike koji mogu izazvati degradaciju konstrukcijskih materijala, a samim time pristupiti izboru adekvatnog sustava zaštite od korozije. Razumijevanje ove problematike, te pravilan odabir konstrukcijskih materijala kao i mogućnost njihove zaštite od korozije vrlo su važni pri optimalizaciji industrijskih procesa.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i uspješno završene vježbe, predaja referata
Način polaganja ispita: Pismeno X   Po potrebi i usmeno X  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 174  Obavijest o početku nastave 2013-14 53,41 kB 19.11.2013. 16:42

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Uhlig’s Corrosion Handbook, ed R. Wilkinson Revie, J. Wiley & Sons Inc. New York, 2000
2. P.R. Roberge, „Handbook of Corrosion Engineering“, McGraw-Hill, New York, (1999).
3. T. Filetin, Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2006.
4. E. Stupnišek–Lisac: Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT, Zagreb, 2007.
5. E. McCafferty, Introduction to Corrosion Science, Springer, New York, 2010.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. N. Perez, Electrochemistry and Corrosion Science, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2004.
2. F. Kovačiček, Đ Španiček: Materijali – osnove znanosti o materijalima, FSB, 2000.
3. W. D. Callister Jr.: Materials Science and Engineering – An Introduction, John Wiley & Sons, New York, 2000