hrvatski | english


Koloidi u hrani

Nositelj

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

1. Uvod u kemiju koloida; 2. Klasifikacija koloidnih sistema; 3. Dvokomponentni disperzni sistemi kruto-tekuće, tekuće-tekuće, zrak-tekuće; 4. Fizikalno kemijska svojstva (električna, optička, viskoznost, sedimentacija), stabilnost (asocijacija molekula, koagulacija, stvaranje gela); 5. Struktura i konfiguracija koloida hrane; 6. Koloidi biljnog i animalnog porijekla (u mlijeku, mesu, jajima, sjemenkama); 7. Modificirani koloidi kao dodaci namirnicama (hidrokoloidi, stabilizatori, hetrogeni polisaharidi).

ISHODI UČENJA:

 

Stećena znanja na kolegiju Koloidi u hrani doktorandima će poslužiti u rješavanju složenih praktičnih problema s kojima se mogu susresti tijekom svog rada. Naime, hrana sadrži niz koloidnih sustava, tako da je važno proširiti znanja Fizikalne kemije na koloidnu kemiju zbog boljeg razumijevanja promjena svojstava namirnica do kojih dolazi tijekom procesiranja hrane.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 5
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. R.J. Hunter, Introduction to modern colloid science, Oxford University Press, Oxford, 1993.
2. E. Dickinson Ed., Food Polymers, Gels and Colloids, The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge, 1995.
3. P.C. Hiemenz, R.J. Rajapagolan, Principles of Colloid and Surface Chamistry, 3rd ed., Marcel Dekker, New York, 1997.
4. K.J. Leider; J.H. Meiser, Physical Chemistry, Houghton Miffun Company, New York, 1999.
5. P. Walstra, Physical Chemistry of Foods, Marcel Dekker, Inc. New York, 2003.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. T. Van Vliet, Food Colloids, Biopolymers and Materials, Ed. E. Dickinson, University of Leeds, UK., 2002.