hrvatski | english


Fizikalna kemija

ECTS bodovi:
6 (N:5)

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
00303

Opis predmeta

U okviru modula studenti usvajaju temeljna znanja i principe fizikalne kemije koji uključuju kvalitativne i kvantitativne studije stanja tvari i procesa, odnosom fizikalnih veličina, njihovim preračunavanjem i utvrđivanjem generalnih principa koji utječu na ponašanje materije, odnosno na transformacije jedne supstancije u drugu.
Obradom tema kao što su plinovi (idealni i realni) te na toj osnovi obrađeni principi i temeljni zakoni termodinamike (toplina, rad, unutarnja energija i entalpija, slobodna energija i entropija, toplinski kapacitet) studenti će biti upoznati s karakteristikama agregacijskih stanja i termodinamičkim procesima. U okviru modula nadograđuju se osnovna znanja prije stečena iz kemijske ravnoteže, fazne ravnoteže. faznih prijelaza (jednokomponentnih i dvokomponentnih sustava), koligativnih svojstva otopina, pojava prijenosa, pojava na granici faza i kinetike kemijskih reakcija. Stečena znanja o disperznim sustavima i njihovim svojstvima (optičkim, molekularno-kinetičkim i električnim), kao i elektrokinetičkim pojavama u koloidnim sustavima koja se obrađuju u sklopu modula studenti će moći primijeniti u kolegijima struke na višim godinama. U okviru modula obrađuju se i osnove elektrokemije.
Teorijsko gradivo nadopunjeno je laboratorijskim vježbama na kojima se studenti upoznaju sa metodama ispitivanja i mjerenja stanja materije i procesa. Na seminarima se nadopunjuju znanja rješavanjem problemskih zadataka iz teoretski obrađenih tema.

Ishodi učenja:

Nakon završenog modula student/ica će:

 • Moći objasniti termodinamiku pojava i procesa, te izračunati odgovarajuće termodinamičke veličine.
 • Izračunati entropiju i objasniti njen utjecaj na vrstu reakcija, procesa i stanja ravnoteže.
 • Izračunati i analizirati fizikalne promjene pri prijenosu impulsa, mase, energije i naboja u otopinama i plinovima.
 • Pripremati i provoditi eksperimente te analizirati i interpretirati rezultate iz procesa fizikalne kinetike.
 • Primijeniti stečena znanja i vještine te prepoznati i rješavati inženjerske probleme vezane uz problematiku viskoznosti, difuzije, adsorpcije te toplinske i električne provodnosti.
 • Prepoznati i rješavati inženjerske probleme vezane uz elektrokemijsku problematiku.

Nastava

Vrste nastave

sati

(PT, BT)

sati

(N)

oznaka naziv    
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 30 20
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 15 17
T Terenske vježbe    

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 1. P.W. Atkins, J. de Paula, Atkin's Physical Chemistry 9th Ed., Oxford, University Press, 2009.
 2. K. J. Laidler, J. H. Meiser, B. C. Sanctuary, Physical Chemistry 4th Ed., ISBN-13: 978-0618123414 ISBN-10: 0618123415, 2002.
 3. R. G. Mortimer, Physical Chemistry, 3rd Ed., Elsevier Academic Press, 2008.
 4. Lj. M. Lalić, M. Blažić, Fizikalna kemija, Veleučilište u Karlovcu, 2013.
 5. R. Brdička, Osnove fizikalne kemije (prijevod Đ. Deželić), Školska knjiga, Zagreb, 1969.