hrvatski | english


Ambalažni materijali

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Svojstva i karakteristike ambalažnog materijala za pakiranje prehrambenih proizvoda. Parametri koji utječu na odabir ambalaže: priroda proizvoda, uvjeti proizvodnje, skladištenja i transporta. Ambalažni materijali: drvo, papir, karton, plastika, staklo, metal. Laminati. Pomoćni materijali. Organske prevlake na metalima. Biodegradabilni polimeri. Razvoj novih ambalažnih materijala. Metode analize ambalažnih materijala. Utjecaj procesa migracije/permeacije na trajnost proizvoda. Zakonska regulativa koja se odnosi na materijale u dodiru s hranom

ISHODI UČENJA:

 

Ambalažni materijali su važan segment spoznaja o sigurnosti hrane, očuvanju kvalitete hrane i mogućnostima skladištenja. Uz stjecanje znanja o novim vrstama ambalažnih materijala za čuvanje hrane, na kolegiju Ambalažni materijali, doktorandi će se upoznati s interakcijama do kojih dolazi između hrane i ambalažnog materijala u uvjetima ambalažiranja i skladištenja. Stećena znanja doktorandi će moći uspješno primjeniti u praksi pri odabiru materijala za pakiranje hrane da bi se osigurala njena odgovarajuća zaštita.

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 5
vježbe  

Literatura

 

red. broj Naziv
1. Robertson G.L., Food Packaging, Principles and Practice, Marcel Decker, Inc., New York 1993.
2. Briston, J. H., Plastic Films, Longman Singapore Publishers Ltd., Singapore 1990.

 

Dopunska literatura

 

red. broj Naziv
1. Mathlouthi, M. (ed), Food packaging and preservation, Elsevier Applied Science Publishers, New York, 1986.
2. Ackermann P., Jägerstad M., OHLSSON T. (eds): Foods and packaging materials - Chemical interaction, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1995.
3. Crosby, N. T., Food Packaging Materials, Applied Science Publishers Ltd., London, 1981.
4. Campion, R.P., Permeation through polymers, Material Technology Institute of the Chemical Process Industries, Inc. Amsterdam 2000.
5. Sacharow, S., Griffin, R. C., Principle of Food Packaging, AVI Publishing Company, Westport, Connecticut, 1980.