hrvatski | english


Proteinsko inženjerstvo

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Predavanja: Osnove metoda za određivanje trodimenzijske strukture proteina: NMR spektroskopija i kristalografija. Primjena ciljane mutageneze za proučavanje mehanizma djelovanja enzima i transkripcijskih faktora i dizajniranje novih proteina: promjena specifičnosti, katalitičke aktivnosti i stabilnosti enzima.

Seminari: Seminarska prezentacija recentnih radova od strane studenata (10-15 minuta prezentacija + diskusija)

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog modula, studenti će moći:

  • opisati i razumjeti osnovne principe biofizičkih metoda za određivanje trodimenzionalne strukture proteina
  • razumjeti principe i usporediti metode proteinskog inženjerstva koje se upotrebljavaju za uvođenje promjena u nativnu strukturu enzima i drugih proteina
  • koristiti metode proteinskog inženjerstva za izučavanje odnosa strukture i biološke funkcije enzima, odnosno mehanizma katalitičkog djelovanja enzima

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 18
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 3
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

pozitivna ocjena seminarskog rada
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemistry (fifth edition), W.H. Freeman and Co., New York, 2002.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. A.R. Rees et al., Protein Engineering – A Practical Approach, IRL, Oxford, 1992.
2. Recentni revijalni radovi