hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za biokemiju / Pročišćavanje i karakterizacija proteinaPročišćavanje i karakterizacija proteina

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja: Izolacija i solubilizacija proteina iz prirodnih materijala. Taložne metode razdvajanja proteina. Kromatografske metode razdvajanja proteina: Gel filtracija. Ionska izmjena. Biospecifična kromatografija. Genetsko obilježavanje proteina za purifikaciju. Elektroforetske metode: Elektroforeza na poliakrilamidnom gelu. Imunoblot. Izoelektrično fokusiranje. Primjena analitičkih metoda za karakterizaciju proteina (NMR, MS, CD spektroskopija, rendgenska kristalografija). Osmišljavanje postupka purifikacije proteina.

Seminari: Pripreme za vježbe. Računalna simulacija postupka purifikacije proteina.

Vježbe: Pročišćavanje ovalbumina iz kokošjeg jajeta do visokog stupnja čistoće taloženjem amonijevim sulfatom, ionskom izmjenom i gel filtracijom. Ispitivanje čistoće elektroforezom nakon svakog koraka pročišćavanja. Pročišćavanje enzima kisela fosfataza iz kvasca taloženjem, gel filtracijom i ionskom izmjenom uz analizu porasta specifične aktivnosti nakon svakog koraka pročišćavanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog gradiva ovog modula student će moći:

  • samostalno osmisliti postupak pročišćavanja proteina iz odgovarajućeg prirodnog materijala ili uzgojene biomase;
  • izabrati i provoditi najčešće korištene metoda za preparativno razdvajanje proteina uz razumjevanje prednosti i ograničenja svake metode i mogućnosti koje ona pruža;
  • izabrati i provoditi najčešće korištene metode za analitičko razdvajanje proteina u svrhu praćenja ishoda pročišćavanja i koristiti odgovarajuće analitičke metode za karakterizaciju pročišćenih proteina;
  • evaluirati učinkovitost postupka i modificirati ga u svrhu povećanja učinkovitosti, povećanja prinosa ili kvalitete proizvoda i smanjenja troškova.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

redovito pohađanje predavanja i položen kolokvij iz vježbi
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. L. Streyer, Biokemija (prijevod), Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. Robert K. Scopes: Protein Purification. Principles and Practice.Springer-Verlag, Berlin, 1987.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Guide to protein purification (Deutscher M.P. ured.) Methods in Ezymology 182, Academic Press Inc., San Diego, 1990.
2. P.Tijsen: Practice and Theory of Enzyme Immunoassays, Elsevier, Amsterdam, 1993.
3. D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry. Wiley, New York, 1995.