hrvatski | english


Molekularna biologija

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Predavanja: Regulacija ekspresije gena: opći mehanizmi regulacije transkripcije u prokariota i eukariota; struktura i djelovanje RNA polimeraze, općih i specifičnih transkripcijskih faktora; koaktivatori transkripcije; kovalentne modifikacije i remodeliranje strukture kromatina. Biokemijske metode i in vivo metode koje se koriste u istraživanjima regulacije transkripcije. Procesiranje RNA: mehanizam alternativnog procesiranja primarnog transkripta. Posttranskripcijska regulacija ekspresije gena. Mehanizmi prepoznavanja i lokalizacije proteina unutar eukariotske stanice te sekrecije proteina; posttranslacijske modifikacije proteina: glikozilacija proteina.

Vježbe: Transformacija stanica kvasca i ispitivanje regulacija transkripcije gena PHO5 u kvascu korištenjem regulatornih mutanata.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog modula, studenti će:

razumjeti proces i regulaciju ekspresije gena u prokariotskim i eukariotskim stanicama te će moći:

  • opisati i objasniti molekularne mehanizme regulacije transkripcije gena kod prokariota i eukariota
  • opisati i objasniti mehanizme posttranskripcijske regulacije ekspresije gena u eukariotskim stanicama
  • opisati, primjeniti i interpretirati neke od suvremenih biokemijskih i molekularno bioloških metoda koje se koriste u istraživanjima regulacije transkripcije gena
  • opisati i objasniti molekularne mehanizme prepoznavanja i sortiranja proteina u pojedine stanične organele, odnosno sekreciju proteina u eukariota te procesa glikozilacije proteina „sekretornog puta“

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

završene i pozitivno ocijenjene vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 11.11.2014. 14:07
Repozitorij  VJEŽBE [0] 10.10.2013. 11:08

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. H. Lodish et al. Molecular Cell Biology (seventh edition), W.H. Freeman and Co., New York, 2013. (ili „Fifth edition“ iste knjige)

Dodatna preporučena literatura:

  1. B. Lewin, Genes VII, Oxford University Press, New York, 2000.
  2. J. Wilson and T. Hunt, Molecular Biology of the Cell, a Problems Approach (fourth edition), Garland Science, Taylor and Francis Group, New York and London, 2002.
  3. Robert J. White, Gene transcription, Mechanisms and Control, Blachwell Science Ltd, Oxford, 2001.
  4. Recentni revijalni radovi iz područja regulacije transkripcije.