hrvatski | english


Planiranje i optimiranje analize

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66802

Opis predmeta

U okviru modula studenti se osposobljavaju za samostalno planiranje i optimiranje analize suvremenim instrumentalnim analitičkim metodama uključujući kromatografske, spektrometrijske i elektroanalitičke metode. U prvom tjednu nastave obrađuju se temeljni pojmovi vezani uz razvoj analitičke metode s ciljem usvajanja osnovnih znanja studenata, koja su nužna za kvalitetno daljnje praćenje modula. U okviru modula obrađuju se teme koje uključuju odabir instrumentalne metode, predobradu uzorka, uočavanje i uklanjanje najčešćih izvora pogrešaka pri analizi, obradu i interpretaciju rezultata analize i pisanje SOP-a.

Nastava se odvija u obliku predavanja, seminara i vježbi u praktikumu. U okviru seminara studenti se na konkretnim primjerima upoznaju s parametrima koji kvantitativno karakteriziraju analitičku metodu, a koji su bitni za njen odabir i validaciju te načinima obrade analitičkih signala, dok se praktičnim radom u praktikumu ilustrira materija obrađena na predavanjima.

ISHODI UČENJA:

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 • primijeniti stečena znanja za samostalno planiranje i optimiranje analitičkih postupaka
 • procijeniti prikladnost pojedinih instrumentalnih tehnika za analizu s obzirom na fizikalno-kemijska svojstva analita i uzorka.
 • poznavati, razumjeti i objasniti ulogu parametara za kvalitativni i kvantitativni opis analitičke metode te eksperimentalno odrediti parametre koji kvantitativno karakteriziraju analitičku metodu.
 • prepoznati i rješavati osnovne probleme nastale tijekom analize (tehničke i analitičke prirode).
 • razmotriti i izabrati ispravan način obrade dobivenih analitičkih signala.
 • interpretirati rezultate analize.

Nastava

Satnica:

 • predavanja: 25 sati
 • seminari: 6 sati
 • laboratorijske vježbe: 15 sati

Način polaganja ispita: pozitivno ocijenjen seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

Literatura

 1. Rood D, The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatographers Fourth, Revised and Updated Edition, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2007
 2. D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of instrumental analysis, Brooks/Cole Pub., šesto izdanje, 2006.
 3. F. Rouessac, A. Rouessac, Chemical analysis, Modern Instrumentation Methods and Techniques, Wiley and Sons, Chichester, 2002.
 4. Broekaert JAC, Analytical atomic spectrometry with flames and plasmas, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2002