hrvatski | english


dr.sc. Irena Đapić

Irena Đapić

Lokacija: 5. kat

Kontakt podaci

Email: idapic@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 138

Predmeti

Suradnik

Životopis

Mjesto rođenja: Osijek

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Adsorpcija albumina iz goveđeg seruma na prethodno formirani polielektrolitni višesloj 2008.
doktorirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Razvoj i validacija biokemijskih indikatora funkcije kožne barijere 2014.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009.-2014.
poslijedoktorand Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014.-