hrvatski | english


Utjecaj hrane na hormonski i imuno sustav

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Utjecaj hrane na imuno sustav. Imuno sustav probavnog trakta. Molekularni aspekti alergijskih reakcija uzrokovanih hranom. Dodaci hrani kao mogući modulatori hormonalnog ili imuno sustava. Utjecaj hrane na hormonalni i imuno sustav čovjeka od rođenja do smrti. Specifični dodaci hrani i njihovi učinci npr. karamel ili E-123, E-110. Sastav proteina i alergijske pojave. Djelovanje dijetetskih lipida i neškrobnih polisaharida na proliferaciju stanica. Učinak fitoestrogena i njihovih analoga na normalan i estrogeno ovisan izmjenjeni dio organizma. Učinak hrane na endogenu sintezu prolaktina i laktaciju. Dijeta i terapija hormonima ili vitaminima u procesu nastajanja malignih oboljenja. Egzogeni faktori u hrani koji djeluju na reproduktivne procese – teški metali, pesticidi, bojila, začini, dioksin. Dodaci hrani i smanjenje učinkovitosti imuno sustava u čovjeka. Tipovi povećane osjetljivosti imuno sustava čovjeka – tip I. trenutačna alergija izazvana IgE., tip II ili citotoksična reakcija koja nastaje na površini stanica, oštećuje ih ili uništava, tip III. uključuje većinu protivtijela koji stvaraju imunokompleks s antigenom, tip IV preosjetljivost ili reakcija organizma koja nastaje poslije 12 ili više sati od unošenja antigena u organizam.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • objasniti učinke hrane na sintezu hormona u organizmu te djelovanje egzogenih sastojaka hrane na reproduktivne procese u organizmu
  • definirati glavne vrste i mehanizme alergijskih reakcija izazvanih hranom
  • definirati glavne skupine namirnica koje izazivaju alergijske reakcije te ostale vrste poremećaja izazvanih djelovanjem hrane
  • samostalno pronalaziti, analizirati i interpretirati u literaturi dostupne rezultate istraživanja problematike u području djelovanja odabranih sastojaka hrane na hormonski i imuno sustav čovjeka

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 8
vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno x

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Imura, H. (1994) The pituitary gland, Comprenhensive endocrinology, Raven Press, New York.
2. Kniewald, Z.(1993) Vitamini i hormoni-proizvodnja i primjena, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
3. Papas, A. (1999) The Vitamin E Factor, Harper Perennial, New York.
4. Robinson, D. S. (1987) Food biochemistry and nutritional value, Longman Scientific Technical, New York.
5. Moss N. H., Mayer J. (ured.) (1977) Food and Nutrition in Health and Disease, New York Academy of Science, New York.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Karp, G. (2002) Cell and molecular biology, John Willey & Sons, Inc., New York
2. Kniewald, Z. (2000 ) Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija, Alfej d.o.o., Zagreb.