hrvatski | english


Stereoselektivne biotransformacije

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Posljednjih godina, biotransformacije su postale uzbuđujuće područje istraživanja u kojem se nova dostignuća, okrića i primjena objavljuju svakodnevno. Ovaj kolegij želi studentima dati poučan i sveobuhvatan pregled novih saznanja o biokatalizi i enzimskoj tehnologiji kroz predavanja te ih na seminarima uputiti na kritički pristup znanstvenim člancima kroz izlaganja studenata.

Teme kolegija obuhvaćaju primjenu topljivih i imobiliziranih enzima i cijelih stanica u biokonverzijama organskih spojeva; oblikovanje bioreaktora i reakcijsko inženjerstvo uz prikaz brojnih primjera koji pokazuju prednosti enzimskih procesa u industrijskoj proizvodnji biološki aktivnih kiralnih proizvoda.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • odabrati vrstu biokatalizatora i reakcijski sustav za dobivanje enatiomerno čistih spojeva
  • definirati ključne parametre biotransformacijskog procesa za dobivanje enatiomerno čistih spojeva
  • razviti visokoučinkovit i ekološki prihvatljiv proces na temelju dostupne literature o trendovima u biotransformacijama (biotransformacije bez prisustva otapala, upotreba ˝zelenih˝ otapala poput ionskih tekućina i superkritični CO2 te modifikacije enzima i supstrata)

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Bommarius, A.S., Riebel, B.R. (2004) Biocatalysis: Fundamentals and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbF&Co. KgaA, Weinheim.
2. Drautz, K., Waldmann, H., (2002) Enzyme Catalysis in Organic Synthesis: Comprehensive Handbook (2nd Ed.), Wiley-VCH, Weinheim.
3.  Enzyme Technologies for Pharmaceutical and Biotechnologocal Applications (2001) (eds. H.A. Kirst, W.-K. Yeh, M.J. Zmijewski, Jr.), Marcel Dekker. Inc.,
4. Liese, A., Seelbech, K., Wandrey, C., (2000) Industrial Biotransformations: A Collection of Processees, Wiley-VCH, Weinheim.
5. Fessner, W.D., (2000) Stereoselective Biocatalysis (ed. R.N. Patel), Marcel Dekker. Inc., New York.

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Buchholz, K., Kasche, V., Bornscheuer, U. (2005) Biocatalysts and Enzyme Technology, Wiley-VCH, Weinheim.
2. Barredo, J.L. (2005) Microbial Enzymes and Biotransformations, Humana Press, Totowa.
3. Blaser, H.U., Schmidt, E. (2005) Asymmetric Catalysis on Industrial Scale, Wiley-VCH, Weinheim.
4. Najnovija literatura (časopisi i internet članci)