hrvatski | english


Bioprocesna tehnologija za kulturu stanica sisavaca

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Temeljno razumijevanje onih staničnih i fizioloških pojava koje određuju način izvođenja proizvodnih procesa pomoću kulture životinjskih stanica. Proizvodni zahtjevi unutar kojih biofarmaceutska industrija djeluje su pouzdanost i reproducibilnost postupaka od šarže do šarže kao i niz promjena proizvodnih parametara od posebnog značenja za kvalitetu proizvoda. Optimiranje postupaka i ponašanja stanica u kulturi određivanjem kako stanice i njihovi proizvodi daju biološki odgovor, kako količinom tako i kvalitetom. Fizički i kemijski proizvodni parametri u proizvodnim postupcima su informacije koje se mogu iskoristiti u oblikovanju novih važnih proizvodnih procesa. Kontrola proliferacije stanica i stanične smrti (apoptoze) pomoću genetičkih ili kemijskih manipulacija stanica poboljšavaju iskorištenje kao i prilagođavanje stanica na protein-free hranjive podloge. Metode praćenja samih postupaka i njihove produktivnosti ovisi o primjeni postojećih te novih kontrolnih sustava. Proizvodnja viralnih vektora povećanjem aktivnosti i stabilnosti vektora za uporabu u genskoj terapiji. Proizvodnja životinjskih stanica za uporabo kao in vitro supstrata u farmakološkim i toksikološkim ispitivanjima.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • definirati ključne fizikalne i kemijske parametre uzgoja i vođenja bioprocesa pomoću kultura životinjskih stanica
  • objasniti razvoj i praćenje svojstava proizvodnih staničnih linija životinjskih stanica
  • definirati regulatorna pitanja proizvodnje biofarmaceutika pomoću kultura životinjskih stanica
  • samostalno provesti pretraživanje literature vezanu za vođenje bioprocesa s kulturama životinjskih stanica te prezentirati rezultate istraživanja
  • primijeniti stečena znanja i kritički razmišljati u cilju rješavanja problema u multidisciplinarnom kontekstu vezanom uz područje bioprocesne proizvodnje pomoću kultura stanica sisavaca

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari  
vježbe 15
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno  x

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Van Broekhoven, A., Shapiro F., Anne J. (2001) Novel frontiers in the production of compounds for biomedical use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.
2. Freshney, R.I. (2000) Culture of Animal Cells, Wiley-Liss, New York.
3. Z. Kniewald i sur. (2000) Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija (ured. Z. Kniewald) sveuč. priruč., tisak Alfej, Zagreb, ISBN 953-6524-14-7.
4. Lydersen, B.K. (ured) (1987) Large Scale Cell Culture Technology, Hanser Publisher, Munich.
5. Butler, M. (2004) Animal Cell Culture and Technology, BIOS Scientific Publisher, London.

Dopunska literatura - do 5 bibliografskih referenci (navesti detaljne podatke o izdavaču i godini izdanja)

Red.

br.

Naziv
1. Heap, R.B., Prosser, C.G., Lamming, G.E. (1989) Biotechnology in growth regulation, Butterworths & Co, Oxford.
2. Zakeri, Z., Locksin, R.A., Martinez, C.A., (2000) Mechanism of cell death II, The third annual conference of the International Cell Death Society, The New York Academy of Sciences, New York.
3. Pezzuto, J.M., Johnson, M.E., Manasse, H.R. (1993) Biotechnology and Pharmacy, Chapman&Hall, New York, London.
4. Tamarin, R.H. (1999) Principles of Genetics, Mc.Graw-Hill, Boston, ISBN0-697-35462-8
5. Apoptosis: A Laboratory Manual of Experimental Methods (2001),,(ured. Cassarizza A., Boraschi D.) publ. Purdue University Cytometry Laboratories, SAD