hrvatski | english


Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Crijevna mikroflora. Metabolizamska aktivnost crijevne mikroflore. Utjecaj prehrane na mikrofloru debelog crijeva. Prehrana i bakterijski metabolizam u debelom crijevu. Hranjivi supstrati za mikrobnu populaciju debelog crijeva. Razgradnja kompleksnih ugljikohidrata s intestinalnim bakterijama. Razgradnja proteina s intestinalnim bakterijama. Utjecaj prehrane na proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina (SCFA). Zdravstveni učinci probiotika i prebiotika. Utjecaj probiotika na uspostavljanje ravnoteže crijevne mikroflore. Imunostimulacijski učinak probiotika. Probiotici i bolesti intestinalnog sustava. Probiotici i alergijske bolesti. Alergeni u hrani. Nutritivna i mikrobna modulacija karcinogeneze. Aktivnost intestinalnih bakterija mliječne kiseline, iz funkcionalne hrane i nutraceutika, i njihov utjecaj na intestinalnu mikrobiotu procijenjenu molekularnim pristupom.

ISHODI UČENJA PREDMETA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

- prepoznati važnost metabolizamske aktivnosti crijevne mikroflore (mikrobiote) i primjeniti znanja o

 utjecaju prehrane na intestinalnu mikrobiotu u procjeni kvalitete i sigurnosti hrane te funkcionalnih

 dodataka hrani kao što su probiotici i prebiotici

- procijeniti utjecaj probiotika i prebiotika te ostalih sastojaka hrane koji potiču bioraznolikost

 (biodiversity) crijevne mikrobiote

- definirati sastav crijevne mikrobiote koji jamči optimalni metabolički profil obzirom na

 koncentracijske omjere ktatkolančanih masnih kiselina (engl. SCFA - short chain fatty acids)

 

- objasniti dosadašnje znanstvene spoznaje o utjecaju sastava intestinalne mikrobiote na

 pojavu bolesti intestinalnog sustava

- primjeniti stečena znanja o ulozi crijevne mikroflore i prehrane u očuvanju zdravlja

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 17
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [5]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 141  Predavanje 1 578,96 kB 17.07.2014. 14:17
Broj preuzimanja: 78  Predavanje 3 i 4 837,61 kB 17.07.2014. 14:17
Broj preuzimanja: 69  Predavanje 5 i 6 616,87 kB 17.07.2014. 14:18
Broj preuzimanja: 79  Predavanje 7 786,09 kB 17.07.2014. 14:18
Broj preuzimanja: 113  Nastavni_materijal 77,68 kB 18.07.2014. 09:03

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 6  Obavijest o početku predavanja i vježbi 164,73 kB 06.05.2015. 09:40

Literatura

Popis udžbenika napisanih na hrvatskom jeziku:

red. broj Naziv
1. J. Šušković (2011) Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje, interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović, Andreja Leboš Pavunc, Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje, Laboratorijske vježbe, akad. god. 2010/2011. Interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Popis priručnika:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos, J. Frece, J. Beganović, A. Leboš Pavunc, Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje. U: Značenje prehrane u prevenciji i liječenju bolesti, Ivančica Delaš, Melita Čačić Hribljan (ured.), Medicinska naklada, Zagreb (2009) str. 17-25.
2. R. Fuller, G. Perdigon: Gut flora nutrition, immunity and health, Blackwell Publishing, Oxford (2003).
3. A. C. Ouwehand, E.E. Vaughan (ured.): Gastrointestinal microbiology, Informa healthcare, New York (2010).