hrvatski | english


Mikrobiologija namirnica

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
01001

Opis predmeta

Mikrobna ekologija hrane. Tipični procesi kvarenja. Određivanje mikroorganizama u namirnicama. Bakteriološki pokazatelji onečišćenja namirnica. Mikroorganizmi i toksini važni u bolesti u ljudi. Mikrobna otrovanja u ljudi uzrokovana mikrobno - kontaminiranim namirnicama. Suzbijanje mikrobnog kvarenja - principi i metode zaštite. Sadržaj vode u namirnicama i njen utjecaj na rast i razmnožavanje mikroorganizama. Prirodna zaštita namirnica od mikroorganizama. Utjecaj niskih i visokih temperatura na rast i aktivnost mikroorganizama u namirnicama. Enzimi autokatalitičkog kvarenja. Primjena UV i gama-zračenja, mikrovalova, ultrazvuka i visokog tlaka u zaštiti namirnica od mikrobnog kvarenja. Mikrobiologija izvornih prehrambenih sirovina. Mikrobiologija pitkih voda; fermentiranih namirnica; mlijeka i mliječnih proizvoda; crvenog mesa, proizvoda od mesa; peradi; jaja i proizvoda od jaja; riba i plodova mora; funkcionalnih i eko-namirnica; začina; uljarica; svježeg voća i povrća; sušenog voća i povrća; meda, žitarica; konzerviranih namirnica. Alimentarne toksikoinfekcije, raširenost, suzbijanje. Mikrobiološki kriteriji u kontroli mikrobne kvalitete namirnica. GMP. HACCP. Primjena u procesiranju i proizvodnji namirnica. Mikotoksikogene plijesni i mikotoksini (aflatoksin, patulin, okratoksin, F-2 toksin) u namirnicama i krmi. Izolacija i identifikacija.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku modula, student će moći:

 •  objasniti ulogu mikroorganizama u proizvodnji hrane
 •  razlikovati patogene od nepatogenih mikroorganizama u  
   namirnicama postupcima izolacije i identifikacije
 •  definirati uzročnike kvarenja hrane/namirnica i bolesti koje se prenose
   mikrobno onečišćenom hranom/namirnicama
 •  prepoznati čimbenike rasta, razmnožavanja i ugibanja mikroorganizama
 •  odrediti metode za kontrolu mikrobiološke kakvoće i zdravstvene  
   ispravnosti namirnica
 •  opisati metode zaštite namirnica od mikrobnog kvarenja
 •  interpretirati zakonske propise o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica
 •  usmeno prezentirati originalni znanstveni rad iz područja mikrobiologije  
          namirnica

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 26
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 12
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno X Usmeno  

Nastavni materijali [6]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [1] 20.03.2015. 12:48
Repozitorij  SEMINARI [1] 12.03.2015. 12:09
Repozitorij  VJEŽBE [1] 30.03.2012. 12:26
Broj preuzimanja: 61  ISHODI UČENJA 26,85 kB 23.02.2015. 10:35
Broj preuzimanja: 180  VODIČ KROZ MODUL "MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA" 74,90 kB 25.02.2015. 11:08
Broj preuzimanja: 263  Rezultati 1.parcijalnog ispita ,13.4.15. 193,92 kB 20.04.2015. 12:09

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  OBAVIJESTI [3] 13.04.2015. 09:58
Broj preuzimanja: 95  IZVEDBENI PLAN AK.GOD 2014/2015 72,53 kB 10.03.2015. 12:39

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S., Delaš F., Stilinović B., Duraković L.: Moderna mikrobiologija namirnica - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.
2. Duraković S., Delaš F., Duraković L.: Moderna mikrobiologija namirnica - knjiga druga. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.
3. Duraković S., Duraković L.: Mikrobiologija namirnica - osnove i dostignuća - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.
4. Duraković S., Duraković L.: Mikrobiologija namirnica - osnove i dostignuća - knjiga druga. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.
5. Duraković S., Duraković L.: Mikrobiologija namirnica - osnove i dostignuća - knjiga treća. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S., Duraković L.: Specijalna mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1999.
2. Bibek R.: Fundamentals Food Microbiology, 2nd Ed., CRC Press, Washington, D. C., 2001.
3. Adams M.R., Moss M.O.: Food Microbiology, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1995.
4. http://www.science.ntu.ac.uk/life/staff/sjf/foodmicrobe/index.htm