hrvatski | english


Mikrobiologija

ECTS bodovi:
8(BT) 6(PT) 5(N)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Mikroorganizmi u okolišu. Uloga mikrorganizama u pretvorbi tvari i životu ljudi. Sistematika i morfologija mikroorganizama. Carstva i njihov sustav. Svojstva mikroorganizama. Struktura i funkcija eukariotske i prokariotske stanice. Prijenos tvari kroz staničnu membranu. Bakterije. Sistematika i morfologija. Biokemijska identifikacija. Krivulja rasta. Gljive. Kvasci i plijesni. Sistematika i morfologija. Razmnožavanje.Prehrana i uzgoj. Kontrola liječenja fungalnih infekcija. Protisti. Morfologija, raširenost i aktivnost. Razmnožavanje. Virusi. Morfologija.karakteristične osobine. Klasifikacija. Rast, uzgoj i metabolizam mikroorganizama. Hranjive podloge. Utjecaj okolišnih uvjeta. Autotrofni, heterotrofni,i hipotrofni mikroorganizmi. Fizikalni i kemijski zahtjevi za rast i ugibanje mikroorganizama. Postupci za smanjenje broja mikrobnih kontaminanata na neživim objektima i u okolini. Mehanizmi djelovanja antimikrobnih agenasa. Fenolni koeficijent test. Osiguravanje uvjeta prema zakonu. Mikrobni metabolizam. Proizvodnja energije u mikroorganizama. Središnji putovi za proizvodnju energije. Biogeokemijsko djelovanje mikroorganizama u ciklusima u prirodi. Mikroorganizmi u hrani. Kvarenje hrane i uzročnici kvarenja. Metode zaštite namairnica od mikrobnog kvarenja. Mikroorganizmi i bolesti. Kontrola mikroorganizama. Suzbijanje rasta mikroorganizama.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku modula, student će moći:

 •  interpretirati temeljna znanja iz mikrobiologije
 •  objasniti  ulogu mikroorganizama u prirodi i u životu ljudi
 •  razlikovati mikrobne skupine na osnovu morfoloških, fizioloških i biokemijskih   
   osobina
 •   opisatii mikrobni metabolizam i metaboličke razlike među mikroorganizmima
 •   primijeniti tehnike mikroskopiranja
 •   primijeniti metode izolacije i identifikacije mikroorganizama
 •   odabrati metode i agense za suzbijanje rasta mikroorganizama
 •   prezentirati praktičnu primjenu mikrobioloških načela i postupaka
 •   usmeno prezentirati originalni znanstveni rad iz područja mikrobiologije

Nastava

Vrste nastave sati (BT, PT) sati (N)
oznaka naziv
P Predavanja 30 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 45 40
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 30 10
T Terenske vježbe    

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno X Usmeno  

Nastavni materijali [6]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  VJEŽBE [1] 03.10.2013. 10:51
Repozitorij  PREDAVANJA [2] 13.01.2015. 16:11
Broj preuzimanja: 485  SEMINARSKE SKUPINE I TERMINI ODRŽAVANJA 210,00 kB 07.10.2014. 10:45
Broj preuzimanja: 586  UKUPNE OCJENE OPĆA MIKROBIOLOGIJA 43,58 kB 04.02.2015. 15:03
Broj preuzimanja: 152  Rezultati 2.popravnog ispita 20.2.15. Biotehnologija 186,33 kB 23.02.2015. 10:29
Broj preuzimanja: 147  Rezultati 2.popravnog ispita 20.2.15. PT i N 211,38 kB 24.02.2015. 11:08

Obavijesti [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  OBAVIJESTI [6] 21.11.2014. 14:19
Broj preuzimanja: 204  IZVEDBENI PLAN /N 2014 564,50 kB 07.10.2014. 11:52
Broj preuzimanja: 177  IZVEDBENI PLAN/PT, BT 2014 342,00 kB 07.10.2014. 11:54

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S.: Prehrambena mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990.
2. Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.
3. Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga prva (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1997.
4. Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga druga (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. http://www.microbes.info/resources/General Microbiology/
2. Prescot L.M., Harley J.P., Klein D.A.: Microbiology, Fourth ed.,Mc Graw Hill, Boston , 1999.
3. Black J. G.: Microbiology, Principles and Explorations, Fourth ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.