hrvatski | english


Mikologija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
33701

Opis predmeta

Uvod u Mikologiju. Pregled morfoloških karakteristika organizama koji spadaju u carsto gljiva te njihovu sistematiku. Građa i funkcija višestaničnih gljiva, kvasaca i plijesni, lišajeva, mehanizmi razmnožavanja, prehrana i uzgoj i usporedba s eubakterijama. Komercijalne prednosti predstavnika iz carstva gljiva u proizvodnji hrane, lijekova i pića. Predstavnici pojedinih skupina gljiva u proizvodnji pigmenata, rekombinantnih proteina (proizvodnja cjepiva, enzima, terapeutskih proteina, mesa budućnosti), ergot alkaloida. Morski fungi. Nekonvencionalni kvasci  (Yarrowia lipolytica) u obradi otpadnih voda, proizvodnji finih kemikalija, proizvodnji hrane. Više gljive, komercijalna primjena, usporedba jestivih i otrovnih gljiva, razlozi zaštite i čuvanja viših gljiva, zakonska regulativa. Uzroci toksičnosti pojedninih predstavnika ovog carstva, uzročnici bolesti uz objašnjene simptoma, načina liječenja i prevencije zaraze. Mikotokisni, producenti mikotoksina, uvjeti nastanka, kemijsko-biološke karakteristike svakog pojedinog mikotoksina. Putevi ulaska mikotoksina u hranidbeni lanac. Metode za određivanje mikotoksini u hrani, zakonske regulative za MDK mikotoksina u hrani i krmivu. Inaktivacija mikotoksina i načini detoksikacije, uklanjanja/vezanja mikotoksina bioprotektivnim kulturama.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  
Uvjeti za dobivanje potpisa:
Odslušana predavanja.Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno X Usmeno  

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 16.03.2015. 14:35
Repozitorij  SEMINARI [0] 16.03.2015. 14:36

Obavijesti [5]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 615  VODIČ ZA STUDENTE 79,02 kB 07.03.2013. 10:44
Broj preuzimanja: 74  POČETAK PREDAVANJA 2015. 18,83 kB 23.02.2015. 10:50
Broj preuzimanja: 38  IZVEDBENI PLAN 43,49 kB 10.03.2015. 14:44
Broj preuzimanja: 10  ISHODI UČENJA 31,51 kB 21.04.2015. 11:27
Broj preuzimanja: 24  Mikologija,rezultati,17.4.15. 147,66 kB 22.04.2015. 13:43

Literatura

Obavezna literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S., Duraković L.: Mikologija u biotehnologiji. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.
2. Duraković S., Duraković L.: Specijalna mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1999.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.
2. Božac R.: Gljive-morfologija, sistematika, toksikologija.Školska knjiga, 2007.
3. Božac R.: Enciklopedija gljiva.Školska knjiga, 2005.
4. Božac R.: Enciklopedija gljiva 2.Školska knjiga, 2008.