hrvatski | english


GMO u proizvodnji hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Genetički modificirani organizami (GMO), te posebno njihovo korištenje u poljopredi i prehrani, predstavljaju složenu multidisciplinarnu problematiku koje nadilazi interes užih stručnih krugova. U okviru predloženog modula dati će se opis tehnologija i postupaka koji se koriste u svrhu unošenja ciljanih genetičkih modifikacija u biljne genome, kao i ograničenja i poteškoća koje se pri tome susreću. Detaljnije će se analizirati konstrukti koji se najčešće koriste, ali i predviđeni pravci razvoja na ovom području kao što je proizvodnja hrane s poboljšanim nutritivnim svojstvima i korištenje drugih proizvoda moderne biotehnologije u prehrambenoj industriji. Posebna pažnja posvetiti će se analizi toksičnosti, alergenosti i nutritivnih svojstava takve hrane s jedne strane i utjecaja na okoliš poljoprivrednog uzgoja genetički modificiranih organizama. Dati će se i prikaz odgovarajuće legislative kao i metoda molekularne ekologije koje se koriste u detekciji i identifikaciji GMOa. Uz praćenje najnovijih dostignuća obrađivati će sei sve kontroverze kao i društvena percepcija ove tehnologije.

ISHODI UČENJA

Nakon uspješnog završetka kolegija student(ica) će moći:

  • Argumentirano diskutirati o važnosti GM-organizama u biotehnologiji i proizvodnji hrane te utjecaju na ljudsko društvo u cjelini, uključujući ekonomske i političke aspekte, te stav EU i SAD prema GM-usjevima
  • Diskutirati o razlozima oplemenjivanja biljaka te o dvojbama o utjecaju GM-biljaka na okoliš i zdravlje ljudi i životinja
  • Razlikovati konvencionalne ("klasične") metode oplemenjivanja i oplemenjivanje metodama genetičkog inženjerstva
  • Diskutirati o pojmovima GM-proizvod i GM-hrana te u istom kontekstu o statusu GM-biljaka, GM-životinja i GM-mikroorganizama
  • Objasniti osnovne pojmove i smjernice Zakona o GMO RH, uključujući prateće pravilnike i uredbe
  • Navesti i objasniti najčešća svojstva GM-biljaka i smjernice razvoja ove tehnologije
  • Objasniti primjenu i princip te prednosti i mane metoda za detekciju i kvantifikaciju GMO u sirovinama i proizvodima (PCR, Q-PCR, ELISA)

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

pohađanje nastave, seminarski rad, predmet upisan u sustavu Merlin

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Originalni znanstveni radovi, patentne prijave, toksikološke studije i studije utjecaja na okoliš kao i percepcije GMO u javnosti