hrvatski | english


dr.sc. Ana Bielen

Ana Bielen

Lokacija: Kačićeva 23, soba 12

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4875 193
Telefon: + 385 1 4836 013
Telefaks: + 385 1 4836 016
Email: abielen@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Ana Bielen je rođena 31.7.1979. Diplomirala je na Biološkom odsjeku PMF-a. Od 2003. je zaposlena kao asistent u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama, PBF. Uključena je u nastavu na više modula od kojih su najopsežniji Biologija I i II. Završila je poslijediplomski studij prirodnih znanosti - Biologija. 11.7.2011. obranila je doktorsku disertaciju „Molekularna i funkcionalna karakterizacija GDS(L) lipaza iz bakterija Streptomyces rimosus i Streptomyces coelicolor“ (mentor dr. sc. Dušica Vujaklija). Do sada je svoje znanstvene rezultate prikazala na 12 znanstvenih skupova, te objavila dva znanstvena rada (CC). Stručno se usavršavala na Tehničkom fakultetu u Grazu, Austrija. Pohađala je 11 radionica i ljetnih škola. Dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika za 2009. godinu.