hrvatski | english


Programiranje u bioinformatici

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53272

Opis predmeta

Informatičke vještine danas su vrlo tražene prilikom bioloških istraživanja. Programiranje je postalo nova važna laboratorijska disciplina. Programski jezik Java omogućava brzo pisanje programa, a biološki zadaci se in silico rješavaju upotrebom gotovih biblioteka (np. BioJava) koje se upotrebljavaju u bioinformatici. Uobičajni zadaci su: operacije sa sekvencijama DNA i proteina, programiranje prevođenja sekvencije DNA u sekvenciju proteina, rukovanje s velikim količinama podataka, kreiranje bioloških baza podataka i drugo.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog kolegija studenti/ce će moći:

  • definirati osnovne paradigme računalnog programiranja i glavne karakteristike računalnih jezika,
  • primijeniti naučenu sintaksu računalnog jezika JavaTM, kontrolirati tok izvršavanja programa, te razlikovati osnovne klase korištene u JaviTM,
  • usporediti osnovne algoritme koji se koriste u bioinformatici i raditi na razvoju vlastitih algoritama korištenjem računalnog jezika JavaTM,
  • stečenim znanjima samostalno rješavati biološke probleme korištenjem postojećih bioinformatičkih računalnih tehnologija.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanje na predavanjima, vježbama i seminarima
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Beginig Perl for Bioinformatics, James Tisdall, O'Reilly & Associates, Inc.
2. MySQL Visual QuickStart Guide, Larry Ullman, PeachPit Press

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. MySQL: The World's Most Popular Open Source Database http://www.mysql.com/
2. The Bioperl Project http://bioperl.org/