hrvatski | english


Nutrigenomika

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66827

Opis predmeta

Nutrigenomika je znanost koja proučava način na koji pojedini nutrijenti ili njihovi metaboliti međudjeluju s genomom pri regulaciji ekspresije gena. Cilj nutrigenomike je odrediti tip prehrane koji pojedincu najbolje odgovara na osnovi njegova genoma kako bi održao zdravlje i poboljšao kvalitetu svog života.

Ishodi učenja

Nakon odslušanog kolegija studenti/ce će moći:

  • definirati osnovne pojmove u genetici i nutrigenomici s posebnim naglaskom na genetsku raznolikost unutar populacije i polimorfizme pojedinog nukleotida (SNP) te njihovu povezanost s pojavom i razvojem bolesti.
  • opisati osnove metoda za sekvencioniranje DNA, trenutno korištene metode sekvencioniranja DNA te metode genetičkog testiranja
  • opisati područje koje obuhvaćaju nutrigenomika i nutrigenetika te će steći znanje o poznatim interakcijama između gena i prehrane povezane s razvojem kroničnih bolesti.
  • definirati etička, pravna i socijalna pitanja povezana s nutrigenetičkim testiranjima, pokrivajući pravo pojedinca na privatnost i upotrebu genetičkih podataka pojedinaca, te genetičko savjetovanje.
  • pretraživati literaturne baze podataka dostupne na Internetu koristeći razne tipove pretrage kao i kontrolirani vokabular za pretragu biomedicinskih baza podataka

Nastava

P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 20
S Seminar 10

Literatura

M. Lucock: Molecular Nutrition and Genomics: Nutrition and the Ascent of Humankind, Wiley-Blackwell (2007)

R. Brigelius-Flohé, H.G. Joost: Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease, Wiley VCH (2006)