hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Diplomski studij: Upravljanje sigurnošću hrane

Trajanje studija: 2 godine

Akademska titula: Magistar inženjer upravljanja sigurnošću hrane

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Prehrambeno procesno inženjerstvo 2 5 65 Z. Herceg
  Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla 8 92 R. Božanić
  Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu 6 70 T. Petrak
  Toksikologija hrane 5 63 B. Šimić
  Izborni moduli skupina A1* 6    
  Ukupno 30    
Izborni moduli A1* (zimski semestar)
1. / II Suvremene metode u analitici hrane 5 65 N. Vahčić
  Sigurnost hrane 6 65 M. Hruškar
  Upravljanje kvalitetom hrane 5 60 M. Hruškar
  Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 8 100 V. Dragović Uzelac
  Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 3 35 B. Šimić
  Izborni moduli skupina A2* 3    
  Ukupno 30    
Izborni moduli A2* (ljetni semestar)
2. / III Sljedivost u prehrambenom lancu 7 85 M. Hruškar
  Marketing prehrambenih proizvoda 3 35 J. Prester
  Izborni moduli, skupina A1 i B1* 10    
  Magisterij 10    
  Ukupno 30    
Izborni moduli B1* (zimski semestar)
2. / IV Menedžment 5 60 J. Prester
  Izborni moduli, skupina B2* 5    
  Magisterij 20    
  Ukupno 30    
Izborni moduli B2* (ljetni semestar)

Izborni moduli skupine A1:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Prehrambeni aditivi 3 35 D. Škevin
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 3 30 K. Galić
Osnovni principi prehrane 3 30 I. Colić Barić
Senzorske analize hrane 3 35 N. Vahčić
Integrirani pristup analizi složenih sustava 3 44 D. Iveković
Primijenjena analiza podataka 3 40 A. Vukelić
Primijenjena instrumentalna analiza 3 50 K. Kovačević Ganić

Izborni moduli skupine A2:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Nova hrana 5 60 V. Lelas
Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša 3 37 M. Matošić
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane 3 35 Z. Grabarić
Principi ekološke proizvodnje hrane 3 35 D. Ćurić
Mineralne, izvorske i stolne vode 3 27 I. Mijatović
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 35 L. Gracin
Senzorika i analitika vina 3 35 K. Kovačević Ganić
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 4 49 J. Šušković
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Planiranje i optimiranje analize 3 46 I. Jakaša

Izborni moduli skupine B1:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Zelena kemija 3 35 M. Jukić
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40 V. Stehlik Tomas
Programiranje u bioinformatici 2 25 D. Hranueli
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39 S. Djaković
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39 L. Barišić
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osnove biorganometalne kemije 3 35 L. Barišić

Izborni moduli skupine B2:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40 M. Čurlin
Senzorika i analitika vina 3 35 K. Kovačević Ganić
Modificirane masti i ulja 3 35 D. Škevin
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30 K. Galić
Korozija i zaštita materijala 2 20 K. Berković
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35 S. Neđeral
Primjenjena kemometrika 3 33 Z. Grabarić
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40 S. Beluhan
Bioanorganska kemija elemenata 3 30 Z. Grabarić
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Strani jezik (Engleski jezik struke) 3 30

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš