hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Diplomski studij: Nutricionizam

Trajanje studija: 2 godine

Naziv: Magistar nutricionizma

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Prehrambena epidemiologija 4 50 S. Cvijetić Avdagić
  Potrošač, hrana i prehrana 5 65 I. Colić Barić
  Toksikologija hrane 6 75 B. Šimić
  Metode za procjenu kakvoće prehrane 5 65 I. Colić Barić
  Izborni moduli, skupina A1 15    
  Ukupno 30    
 
1. / II Dijetoterapija 7 87 Ž. Krznarić
  Toksikološki aspekti pripreme hrane 3 35 I. Kmetič
  Prehrambene tehnologije 8 90 D. Ćurić
  Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 2 25 I. Kmetič
  Izborni moduli* 10    
  Ukupno 30    
 
2. / III Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 5 60 I. Colić Barić
  Hrana, prehrana i zdravlje 5 40 M. Serafini
  Menedžment 5 60 J. Prester
  Izborni moduli, skupina A1 5    
  Magisterij 10    
  Ukupno 30    
 
2. / IV Izborni moduli* 10    
  Magisterij 20    
  Ukupno 30    

*Najmanje 5 ECTS iz izbonih modula skupine A2

Izborni moduli skupine A1:

Naziv modula ECTS Godišnja satnica Nositelj
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 2 25 M. Piasek
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Tradicionalni načini prehrane 4 50 I. Colić Barić
Dodaci prehrani 3 38 I. Panjkota Krbavčić
Prehrambeni aditivi 3 35 D. Škevin
Primijenjena analiza podataka 3 40 A. Vukelić
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Nutrigenomika 4 50 D. Hranueli

Izborni moduli skupine A2:

Naziv modula ECTS Godišnja satnica Nositelj
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja 4 46 V. Dragović Uzelac
Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani 5 45 V. Mrša
Prehrana žene kroz životnu dob 3 35 I. Panjkota Krbavčić
Prehrana osoba starije dobi 3 35 I. Colić Barić
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 4 49 J. Šušković
Nova hrana 5 60 V. Lelas
Trajnost upakiranih proizvoda 2 20 K. Galić

Izborni moduli skupine B1*:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Zelena kemija 3 35 M. Jukić
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40 V. Stehlik Tomas
Programiranje u bioinformatici 2 25 D. Hranueli
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39 S. Djaković
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39 L. Barišić
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osnove biorganometalne kemije 3 35 L. Barišić

Izborni moduli skupine B2*:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40 M. Čurlin
Senzorika i analitika vina 3 35 K. Kovačević Ganić
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 40 L. Gracin
Modificirane masti i ulja 3 35 D. Škevin
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30 K. Galić
Korozija i zaštita materijala 2 20 K. Berković
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35 S. Neđeral
Primjenjena kemometrika 3 33 Z. Grabarić
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40 S. Beluhan
Bioanorganska kemija elemenata 3 30 Z. Grabarić
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 5 60 M. Brnčić
Strani jezik 3 30

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

* U izborne module skupine B ulaze svi obavezni moduli sa svih predloženih studija, izborni moduli skupine A i gore predloženi moduli skupine B.