hrvatski | english

PBF.hr / Službe / Ostale službeOstale službe

Dekanat i tajništvo

 • ELVIRA KATANIĆ, dipl. iur. (glavna tajnica Fakulteta), Tel.: + 385 1 4605 271, Email: ekatanic@pbf.hr

Poslovi: rukovodi i usklađuje rad službi Dekanata i Tajništva Fakulteta na lokaciji Zagreb i Zadar, daje mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Fakulteta; prisustvuje sjednicama Fakultetskog vijeća i brine o materijalima; daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Fakulteta s pravnim i fizičkim osobama; rukovodi radom ustrojstvenih jedinica administracije i tehničkih službi fakulteta.

 • MIRJANA MEKINEC (tajnica u Tajništvu), Tel.: + 385 1 4605 051, Email: mmekinec@pbf.hr
 • GORANKA BABIĆ (tajnica Ureda dekana), Tel.: + 385 1 4605 040, Email: gbabic@pbf.hr

Poslovi: samostalno vode administrativne poslove te prijepis tekstova i unos podataka na osobnom računalu, primaju stranke i uspostavljaju telefonske kontakte te daju poslovne obavijesti, izrađuju dopise i organiziraju otpremanje materijala, obaviještavaju zaposlenike o odlukama i zaključcima sa sjednica Fakultetskog vijeća i Kolegija predstojnika, sklapaju ugovore sa studentima koji sami plaćaju svoj studij te vode evidenciju o tome, vode i čuvaju arhivu Fakulteta i pohranjuju diskete Nastavnih planova, Izvješća za Sveučilište, Izvješća za Ministarstvo, važne Statistike i dr.

Administracija fakultetskih zavoda

Poslovi: samostalno vode korespondenciju prema nalogu predstojnika zavoda i pročelnika laboratorija, šefova katedri, vode administrativne poslove oko nabavki, vode zapisnike na sjednicama i sastancima, primaju studente, otvaraju i vode kartice za praćenje obveza i uspjeha studenata na pojedinim kolegijima, prepisuju tekstove za potrebe nastave i znanstvenog rada i ostalog.

Služba za kadrovske, pravne i opće poslove

 • MARINA ČEKOLJ, dipl.iur. (voditelj/voditeljica kadrovske referade), Tel.: + 385 1 4605 163, Email: marina.cekolj@pbf.hr

Poslovi: vodi evidenciju za svu dokumentaciju vezanu uz rad i radni odnos zaposlenika na lokaciji Zagreb i Zadar, unosi podatke u radnu knjižicu, izdaje zdravstvene iskaznice zaposlenicima i članovima osiguranika, vrši promjene u radnim knjižicama, zdravstvenim iskaznicama, daje podatke o stažu osiguranika u vezi s matičnom evidencijom zaposlenika, oglašava potrebe za radom putem natječaja i drugi kadrovski poslovi.

 • ANDREA RADOŠ PETRLIK, dipl.iur. (voditeljica pravnih i općih poslova), Tel.: + 385 1 4605 163, Email: arpetrlik@pbf.hr

Poslovi: vodi brigu oko pravodobnih provođenja izbora u zvanja zaposlenika u skladu sa zakonom, izrađuje ugovore o djelu i autorske ugovore, izrađuje statističke izvještaje, sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave.

Pisarnica

 • SNJEŽANA GRGIĆ (voditeljica Pisarnice), Tel.: + 385 1 4605 006, Email: sgrgic@pbf.hr

Poslovi: primaju, urudžbiraju i otpremaju poštu na Fakultetu i obračunavaju poštanske troškove, vode djelovodnik akata i kazalo, interno-dostavnu knjigu, dostavnu knjigu za mjesto, dostavnu knjigu za poštu, kontrolnik poštarine i arhivsku knjigu, preuzimaju i raznose poštu, razni materijal za potrebe organizacijskih jedinica Fakulteta, dostavljaju prijave i odjave za radnike nadležnim organima i institucijama.

Arhivar i telefonist

 • IVANKA BRAJKOVIĆ (arhivar i telefonist), Tel.: + 385 1 4605 000, + 385 1 4605 444, Email: ibrajkovic@pbf.hr

Poslovi: arhivira gradivo i prema propisima o zaštiti arhivske građe, postupa sa otpisanim gradivom, radi na telefonskoj centrali sa primanjem i usmjeravanjem poziva, brine o pravilnom radu telefonske centrale.

Izdavačka djelatnost

Uredništvo časopisa "Food Technology and Biotechnology"

Adresa: Kačićeva 23, Zagreb; Tel./Faks: + 385 1 4827 022;

E-mail: ftb@pbf.hr

Web site: www.ftb.com.hr

Poslovi: vodi brigu o pristiglim radovima, provođenju recenzentskog postupka, pripremi prihvaćenih radova za tisak, prijelomu i korekturi, vodi financijsku evidenciju i kontrolira naplatu te troškove tiskanja, priprema izvješća Uredničkom odboru časopisa, Fakultetu i nadležnom Ministarstvu, podnosi zahtjev za sufinanciranje časopisa, pronalazi sponzore i oglašivače, dogovara razmjenu s drugim časopisima, vodi poslove u vezi s referiranjem časopisa u sekundarnim publikacijama i bazama podataka, koordinira izradu i ažuriranje web-stranica časopisa, voditelj je ustrojstvene jedinice časopisa "Food Technology and Biotechnology".

Poslovi: vodi brigu o jezičnom i tehničkom uređivanju časopisa, lektorira i prevodi tekstove prihvaćenih radova, priprema prihvaćene radove za tisak, obavlja korekturu te ispravlja probne otiske i imprimatur, vodi korespondenciju s inozemnim autorima, recenzentima i suradnicima, vodi i ažurira bazu pretplatnika časopisa, te pretražuje podatke s interneta iz područja rada.

Služba za financijske i računovodstvene poslove

 • IVICA JOZING, dipl. oec. (šef Računovodstva), Tel: + 385 1 4827 030, Email: ijozing@pbf.hr
 • BISERKA MUŠIN, ŽELJKA RAHLE, ZLATA SIĆ,ANDREJA ŠIMATIĆ, MARJANKA TOMŠIĆ  (voditeljice odjeljka u Računovodstvu), Tel: + 385 1 4827 030

Poslovi: organiziraju poslove u računovodstvu za lokacije Zagreb i Zadar, brinu za uredno likvidiranje i knjiženje dokumenata u smislu evidentiranja poslovnih promjena, brinu o dospjeću i plaćanju obveza Fakulteta, izrađuju periodične obračune i završne račune Fakulteta, sastavljaju izvješća s rezultatima poslovanja za potrebe Fakulteta i vanjskih korisnika tih informacija (Državna revizija,nadležno Ministarstvo, FINA, Državni zavod za statistiku i sl.), kontroliraju ispravnost dokumenata primljenih na knjiženje u knjigovodstvu, knjiže poslovne promjene, obavljaju gotovinske i bezgotovinske uplate i isplate u skladu i prema potrebama poslovanja Fakulteta, vode knjigu blagajne – blagajnički izvještaj, obavljaju sve poslove oko obračuna plaća i drugih isplata radnicima (autorski
honorari, ugovori o radu i sl.), vode evidenciju i sastavljaju izvještaje za sve isplate radnicima, otvaraju kartice kupaca i dobavljača.

Služba nabave i skladištenja

 • MARTINA ZEBIĆ (voditeljica Ekonomata), Tel: + 385 1 4605 100, Email: mzebic2@pbf.hr
 • ZLATKO SIROVICA (voditelj skladišta), Tel: + 385 1 4605 100, Email: zsirov@pbf.hr

Poslovi: organiziraju i prate rad službe nabave materijala i pribora za potrebe Fakulteta, pribavljaju ponude i sa komisijom vrše izbor najbolje ponude i predlažu nabavku osnovnih sredstava, kontaktiraju sa dobavljačima oko nabave osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijala, pribavljaju potrebnu dokumentaciju za uvoz robe kod odgovornih organa, vode skladište kancelarijskog, tehničkog i čistaćeg materijala, kemikalija i stakla uz odgovarajuću potrebnu evidenciju i dokumentraciju, sudjeluju kod inventure i usklađivanja pojedinačnih cijena s materijalnim knjigovodstvom, izdaju izdatnice po izdatku robe iz skladišta.

Služba zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

 • Mag. pol. MILENKO NOVOSEL, dipl.ing. (voditelj Službe), Tel.: + 385 1 4827 030, Email: mnovosel@pbf.hr

Poslovi: provodi mjere zaštite na radu na svim lokacijama fakulteta Zagrebu i u Zadru, prati zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu, zaštitu od požara i zaštite okoliša, te izrađuje akte, sudjeluje u izradi procjene ugroženosti radnih mjesta te revizije ugroženosti radnih mjesta, vodi evidenciju povreda zaposlenika te ispunjava određene obrasce, organizira sistematske preglede i preglede s posebnim uvjetima rada i upućuje zaposlenike na iste, kontaktira s firmama za davanje usluga iz oblasti zaštite na radu ( ispitivanje oruđa za rad, mjerenje vlažnosti i mikro klime u prostoru fakulteta, itd.), brine se o provođenju deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na svim lokacijama fakulteta i organizira provođenje rada na siguran način, provodi mjere zaštite od požara , brine se o provođenju i prati provođenje pregleda i ispitivanje hidrantske mreže gromobranske instalacije, ispitivanje plinske instalacije i trošila, kotlovnica, dizala,vatrogasnih aparatai sl. (periodični i kontrolni pregled), kontaktira sa zaštitarskom službom koja izvodi fizičko-tehničku zaštitu na fakultetu i kontrolira njezin rad.

Služba koordinacije rada i poslovanja u centru za prehrambene tehnologije i biotehnologije u Zadru , Petra Kasandrića 6, Zadar - u osnivanju

Laboratorij za procese sušenja i praćenja stabilnosti biološki aktivnih spojeva
 • Dr. sc. SANDRA PEDISIĆ, (str. savjetnica), Tel.: + 385 23 331 077, Email: spedisic@pbf.hr
 • Mr. sc. ZORAN ZORIĆ, (str. suradnik), Tel.: + 385 23 331 077, Email: zzoric@pbf.hr
 •  dipl.ing. ZDENKA PELAJIĆ, (teh. suradnik)

Poslovi: koordinira i rukovodi te održava zgradu Fakulteta u Zadru, brine o realizaciji i obavlja nadzor nad izvođenjem zahvata na dogradnji ili adaptaciji zgrade Fakulteta, čuva tehničku dokumentaciju Fakulteta i dokumente o izvršenim radovima, obavlja stručne mikrobiološke analize u suradnji s CKN Fakulteta, koordinira aktivnosti oko edukacije kadrova u djelatnosti Fakulteta, pomoć pri osnivanju laboratorija.

Služba tehničkog održavanja

 • MLADEN SLUGANOVIĆ, dipl.ing. (upravitelj zgrada - voditelj tehničke službe), Tel.: + 385 98 386 435, Email: mladen.sluganovic@pbf.hr

Poslovi: koordinira i rukovodi radom tehničke službe i odgovara za njezin rad, brine o realizaciji i obavlja nadzor nad izvođenjem zahvata na dogradnji ili adaptaciji zgrade Fakulteta, izrađuje tehničke pripreme i objedinjava skice i projektnu dokumentaciju. Sudjeluje u postupcima javne nabave. Brine o osiguranju imovine Fakulteta kao i o rješavanju nastalih šteta.

 • JOSIP KUŠIĆ (voditelj Radionice), Tel.: + 385 1 4605 080, Email: jkusic@pbf.hr

Poslovi: brine o ispravnom funkcioniranju svih instalacija na Fakultetu, izvodi manje popravke iz domene bravarskih, stolarskih, zidarsko keramičarskih i drugih radova i po potrebi nabavlja materijal, organizira i nadzire poslove čišćenja.

 • LAJOŠ SIĆ, DARKO ŠIMUNIĆ, VLADIMIR PETRINJAK Email: vpetrinjak@pbf.hr (zaposlenici u Radionici)

Telefon: + 385 1 4605 090

Poslovi: pomažu upravitelju zgrada i domaru pri obavljanju svakodnevnih poslova (sitni popravci, obilazak objekata i čišćenje snijega, glomaznog otpada), održavaju, popravljaju, i zamjenjuju zajednička postrojenja, aparature i sl. (centralno grijanje, tresilice i sl.) samostalno ili uz nadzor stručnjaka, izrađuju, popravljaju ili zamjenjuju metalni namještaj ili dijelove (police, klupe i sl.), čuvaju, održavaju i popravljaju alat potreban za rad, popravljaju, skidaju i čiste sve vrste plinskih i električnih bojlera i plinskih instalacija, radijatora, cijevi za grijanje, vodovodne i kanalizacijske instalacije.

 • ANĐA KOPLJAR (voditeljica spremačica), Tel.: +385 1 4605 206

Poslovi: nadzire i raspoređuje poslove čišćenja, brine o čistaćem priboru i raspodjeli zaštitne opreme za spremačice.

Spremačice

 • MARIJA BANOCI, LUCA BARIĆ, LJUBINKA FERENAC, LJUBICA GRUGAN, MANDA KNEZOVIĆ, ZDENKA POPOVAČKI, ANITA VRTARIĆ, BOŽANA NOVAK-PERJANEC, VERICA RISEK, LJILJANA PERAK

Telefon: + 385 1 4605 206, + 385 1 4605 239

Poslovi: čiste i provjetravaju prostorije (predavaonice, crtaonice, vijećnicu, hodnik, praktikume, uredske prostorije, garderobe, laboratorije i ostale prostorije), čiste podove, vrata, prozore i zidove, dizala i sanitarne čvorove u laboratorijima i toaletima, peru posuđe, brinu o odnošenju otpadaka i smeća u kontejnere.