hrvatski | english

PBF.hr / O fakultetu / Dokumenti


Lijevi izbornik


Dokumenti

Statut, pravilnici, odluke, natječaji

Statut fakulteta (stupio na snagu 18. siječnja 2011.)

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu (stupio na snagu - srpanj 2007.)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)

Poslovnik o radu Zavoda (stupio na snagu 28. svibnja 2008.)

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (stupio na snagu 25. svibnja 2011.)

Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa Food Technology and Biotechnolog (stupio na snagu 30. studenog 2006.)

Pravilnik o zaštiti na radu (stupio na snagu 30. travnja 2010.)

Pravilnik o pravu i obvezi korištenja osobnih zaštitinih sredstava (stupio na snagu 30. travnja 2010.)

Pravilnik o radu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (stupio na snagu 04. veljače 2011.)

Pravilnik o nagradama i priznanjima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (stupio na snagu 20. ožujka 2014. )

Pravilnik o ustroju, imenovanju i načinu rada povjerenstva za upravljanje kvalitetom (stupio na snagu 23. ožujka 2011.)

  • Preddiplomski, dodiplomski i diplomski studiji

Pravilnik o izvedbi preddiplomskih i diplomskih studija (stupio na snagu 8. srpnja 2008.)

Preduvjeti za upis pojedinih modula (stupili na snagu 27. listopada 2010.)

Pravilnik o izradi završnog rada (stupio na snagu 27. veljače 2008.)

Upute za izradu završnog rada (stupio na snagu 27. veljače 2008.)

Pravilnik o izradi diplomskog rada i polaganju diplomskog ispita za studente koji studiraju po bolonjskom sustavu (stupio na snagu 14. srpnja 2010.)

Pravilnik o izvedbi dodiplomskog studija (od 05. veljače 1998.g. stari program)

Pravilnik o izradi diplomskog rada i polaganju diplomskog ispita (stupio na snagu 07.srpnja 2004.)

Upute za izradu diplomskog rada (stupio na snagu 26. lipnja 2013.)

Pravilnik o studiranju na diplomskom studiju Bioprocesno inženjerstvo (stupio na snagu 23. listopada 2008.- vrijedi zaključno s akademskom godinom 2010/2011)

Pravilnik o studiranju na diplomskom studiju Bioprocesno inženjerstvo (stupio na snagu 31. ožujka 2011.)

(primjenjuje se na generaciju studenata BPI Studija koja je u šk.god. 2010/2011 prvi put upisala I semestar BPI Studija i na svaku drugu generaciju upisanu nakon šk.god. 2010/2011., odnosno do opoziva ovog Pravilnika)

Pravilnik o demonstratorima (stupio na snagu 20. studenog 2012.)

Kodeks ponašanja studenata (stupio na snagu 25. ožujka 2009.)

  • Poslijediplomski studiji

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske studije u ak.god. 2014./2015. (otvoren do 23.01.2015.)

- Obrazac za prijavu - doktorski studij

- Obrazac za prijavu - specijalistički studij

Cjenik usluga na poslijediplomskim studijima (stupio na snagu 17. prosinca 2014.)

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam (od akad.god.2014./2015.)

Pravilnik o doktorskom studiju (stupio na snagu 17. prosinca 2014.)

Odluka o uvjetima upisa na doktorski studij (stupio na snagu 17. prosinca 2014.)

Poslijediplomski specijalistički studiji Kvaliteta i sigurnost hrane i Upravljanje hranom

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima i uvijeti upisa (stupio na snagu 25. rujna 2014.)

Krajnji rokovi završetka poslijediplomskih studija po "starom" programu (zadnja generacija upisanih studenata ak. god. 2004./2005.) - Odluka (stupio na snagu 24. veljače 2010.)

INTERNI DOKUMENTI

VAŽEĆI PROPISI ZA IZBOR U ZVANJA

Izbori u zvanja (Pravilnici, Naputci, Obrasci)

Pravilnik o izborima u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna suradnička i stručna zvanja (stupio na snagu 10.05.2006.)

Upute kandidatu za pripremu materijala za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja

Upute imenovanom povjerenstvu za pisanje izvješća za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja

Redoslijed dokumenata za Matični odbor - za izbor u znanstveno zvanje : znanstveni suradnik , viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik

Popis i redoslijed dokumenata za Vijeće Biotehničkog područja - za potvrdu izbora u znanstveno - nastavno zvanje docenta i izvanrednog profesora

Popis i redoslijed dokumenata za Senat - za potvrdu izbora u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora

Naputci Vijeća Područja

Interni dokumenti za znanstvenog novaka

Zahtjev za traženje zapošljavanja znantvenog novaka

Kriteriji za sastavljanje rang liste za zapošljavanje znanstvenih novaka

Obrazac za godišnje izvješće o radu znanstvenog novaka, asistenta i poslijedoktoranda

Ostali interni dokumenti

Pravilnik o načinu izbora i pravima izabranika u počasno zvanje professor emeritus (stupio na snagu 17. prosinca 2014. godine).

Preporuka o provođenju vanjskih aktivnosti i nastupanju u javnosti članova (djelatnika i studenata) Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (stupio na snagu 24. travnja 2009.)

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2015. godinu (stupio na snagu 01. siječnja 2015.)

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto KLASA: 112-01/14-01/01 URBROJ: 251-69-05-14-75

POSTUPAK PLANIRANJA NABAVE-PBF

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

POSTUPAK NABAVE DO 50 000,00 kn

POSTUPAK NABAVE IZNAD 50 000,00 kn

OTVORENI POSTUPAK NABAVE-PBF

POSTUPAK sklapanje ugovora o javnoj nabavi-PBF

Postupak popunjavanja Obrasca prijedloga investicijskog projekta_PBF

EVIDENTIRANJE ULAZNIH RAČUNA-PBF

PROCES NABAVE OPĆENITO

EVIDENTIRANJE PLAĆANJA I PLAĆANJE PO ULAZNIM RAČUNIMA